Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 202 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 203 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 209 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 244 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 165 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 158 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 66 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 67 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 67 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 26 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 63 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 57 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 51 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 68 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 0 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 67 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 58 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 83 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 67 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 58 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 51 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 57 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 72 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 51 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 55 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 51 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 53 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 63 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 62 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 150 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 161 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 225 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 172 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 386 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 519 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 451 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 195 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 170 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 256 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 345 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 216 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 248 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 303 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 195 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 387 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 282 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 364 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 262 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 288 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 180 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 141 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 180 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 225 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 212 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 221 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 229 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 312 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 305 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 215 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 310 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 349 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 587 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 424 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 655 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 302 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 558 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 176 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 486 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 456 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 250 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 332 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 153 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 265 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 380 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 787 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 278 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 171 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 300 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 345 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 257 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 283 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 166 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 433 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 283 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 522 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 413 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 242 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 200 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 219 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 720 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 158 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 225 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 183 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 593 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 245 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 177 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 184 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 242 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 280 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 796 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 248 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 275 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 147 lượt
Megaman NT Warrior (52) | […] | Ask an Experienced Encoder Here